OBCHODNÉ PODMIENKY

 

Obchodná spoločnosť Caram Bratislava s.r.o. so sídlom Michalská 2, Bratislava 811 01

Identifikačné číslo: 48267201,  pre predaj tovaru prostredníctvom on-line obchodu umiestneného na internetovej adrese www.obrucky-rydl.sk. Výpis z Obchodného registra Okresného súdu Bratislava 1. Oddiel: Sro, Vložka číslo: 105986/B.

 

1.   ÚVODNÉ USTANOVENIE

1.1         Tieto obchodné podmienky (ďalej len „obchodné podmienky“) obchodnej spoločnosti Caram Bratislava s.r.o. so sídlom Michalská 2, Bratislava 811 01, identifikačné číslo : 48267201 (ďalej len „predávajúci“) upravujú v súlade s ustanovením  § 588 zákona č. 40/1964 Zb., občiansky zákonník (ďalej len „ občiansky zákonník“) vzájomné práva a povinnosti zmluvných strán vzniknuté v súvislosti alebo na základe kupnej zmluvy (ďalej len „kúpna zmluva“) uzatvorené medzi predávajúcim a inou fyzickou osobou (ďalej len „ kupujúci“) prostredníctvom internetového obchodu predávajúceho. Internetový obchod je predávajúcim prevádzkovaný na webovej stránke umiestnenej na internetovej adrese www.obrucky-rydl.sk (ďalej len „webová stránka“), a to prostredníctvom rozhrania webovej stránky (ďalej len „webové rozhranie obchodu“).

1.2         Obchodné podmienky sa nevzťahujú na prípady, keď osoba, ktorá má v úmysle nakúpiť tovar od predávajúceho, je právnickou osobou alebo osobou, ktorá koná pri objednávaní tovaru v rámci svojej obchodnej činnosti alebo v rámci inej podnikateľskej činnosti.

1.3         Ustanovenia odlišné od obchodných podmienok je možné zjednať v kúpnej zmluve. Odlišné jednania v kúpnej zmluve majú prednosť pred ustanoveniami obchodných podmienok.

1.4         Ustanovenia obchodných podmienok sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy. Kúpna zmluva a obchodné podmienky sú vyhotovené v slovenskom jazyku. Kúpnu zmluvu možno uzavrieť v slovenskom jazyku.

1.5         Znenie obchodných podmienok môže predávajúci meniť či dopľňať. Týmto ustanovením nie sú dotknuté práva a povinnosti vzniknuté po dobu účinnosti predchádzajúceho znenia obchodných podmienok.

1.6         Orgánom dozoru je Slovenská obchodná inšpekcia (SOI), Inšpektorát SOI pre Bratislavský kraj Prievozská 32, P.O. Box 5,820 07 Bratislava 27, odbor technickej kontroly výrobkov a ochrany spotrebiteľa tel. č.: 02/ 58272 172-3, fax č.: 02/ 58272 170.

 

 

2.   UZATVORENIE KÚPNEJ ZMLUVY

2.1         Všetky prezentácie tovaru umiestené vo webovom rozhraní obchodu je informatívneho charakteru a predávajúci nie je povinný uzatvoriť kúpnu zmluvu ohľadom tohto tovaru.

2.2         Webové rozhranie obchodu obsahuje informácie o tovare, a to vrátane uvedenia cien jednotlivého tovaru. Ceny tovaru sú uvedené vrátane dane z pridanej hodnoty a všetkých súvisiacich poplatkov. Ceny tovaru ostávajú v platnosti po dobu, kedy sú zobrazované vo webovom rozhraní obchodu. Týmto ustanovením nie je obmedzená možnosť predávajúceho uzatvoriť kúpnu zmluvu za individuálne zjednaných podmienok.

2.3         Webové rozhranie obchodu obsahuje tiež informácie o nákladoch spojených s balením a dodaním tovaru. Informácie o nákladoch spojených s balením a dodaním tovaru uvedené vo webovom rozhraní obchodu platí len v prípadoch, kedy je tovar doručovaný v rámci územia Slovenskej republiky.

2.4         Pre objednanie tovaru vyplní kupujúci objednávkový formulár vo webovom rozhraní obchodu. Objednávkový formulár obsahuje informácie o:

2.4.1    Meno a priezvisko, bydlisko, telefónny a emailový kontakt,

2.4.2    objednávanom tovare (objednaný tovar „vloží“ kupujúci do elektronického nákupného košíka webového rozhrania obchodu) a počtu objednávanom tovaru,

2.4.3    spôsob úhrady kúpnej ceny tovaru, údaje o požadovanom spôsobe doručenia objednaného tovaru.

2.4.4    informácie o nákladoch spojených s dodaním tovaru,

(ďalej spoločne len ako “objednávka”).

2.5         Pred zaslaním objednávky predávajúcemu je kupujúcemu umožnené skontrolovať a meniť údaje, ktoré do objednávky kupujúci vložil, a to i s ohľadom na možnosť kupujúceho zisťovať a opravovať chyby vzniknuté pri zadávaní údajov do objednávky. Objednávku odošle kupujúci predávajúcemu kliknutím na tlačidlo „Dokončiť objednávku“. Údaje uvedené v objednávke sú predávajúcim považované za správne. Predávajúci bezprostredne po obdržaní objednávky toto obdržanie kupujúcim potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronickej pošty kupujúceho uvedenej v užívateľskom rozhraní čí v objednávke (ďalej len „elektronická adresa kupujúceho“).

2.6         Predávajúci je vždy oprávnený v závislosti na charaktere objednávky (množstvo tovaru, výška kúpnej ceny, predpokladané náklady na dopravu) požiadať kupujúceho o dodatočné potvrdenie objednávky (napríklad písomne čí telefonicky).

2.7         Zmluvný vzťah medzi predávajúcim a kupujúcim vzniká doručením prijatia objednávky (akceptácia), zaslané kupujúcemu elektronickou poštou, a to na adresu elektronickej pošty kupujúceho. Pri neuhradení zálohy do 8 pracovných dní zo strany kupujúceho na účet predávajúceho táto zmluva zaniká. O pripísaní zálohy na účet predávajúceho bude kupujúci informovaný elektronickou poštou a to na adresu uvedenú kupujúcim v objednávke. 

2.8         Kupujúci súhlasí s použitím komunikačných prostriedkov na diaľku pri uzatvorení kúpnej zmluvy. Náklady vzniknuté kupujúcemu pri použití komunikačných prostriedkov na diaľku v súvislosti s uzatvorením kúpnej zmluvy (náklady na internetové pripojenie, náklady na telefónne hovory) si hradí kupujúci sám, pri čom sa tieto náklady nelíšia od základnej sadzby. 

 

 

3.   CENA TOVARU A PLATOBNÉ PODMIENKY

3.1         Cenu tovaru a prípadne náklady spojené s dodaním tovaru podľa kúpnej zmluvy môže kupujúci uhradiť predávajúcemu nasledujúcimi spôsobmi:

3.1.1    v hotovosti alebo bezhotovostne platobnou kartou v predajni predávajúceho na adrese Michalská 2, Bratislava 811 01

3.1.2    v hotovosti na dobierku v mieste určenom kupujúcim v objednávke;

3.1.3    zálohy – bezhotovostne prevodom na účet predávajúceho č. 4001247708/3100, vedený u spoločnosti Sberbank Slovensko, a. s. (ďalej len „účet predávajúceho“)

3.2         V prípade platby v hotovosti či v prípade platby na dobierku je kúpna cena splatená pri prevzatí tovaru. V prípade bezhotovostnej platby (zálohy) je kúpna cena splatná do 8 dní od uzatvorenia kúpnej zmluvy.

3.3         Spoločne s kúpnou cenou je kupujúci povinný zaplatiť predávajúcemu tiež náklady spojené s balením a dodaním tovaru spomenuté vyššie. Ak nie je uvedené inak, rozumie sa ďalej kúpnou cenou a náklady spojené s dodaním tovaru. 

3.4         V prípade bezhotovostnej platby je kupujúci povinný uhradzovať kúpnu cenu tovaru spoločne s uvedeným variabilným symbolom platby. V prípade bezhotovostnej platby je záväzok kupujúceho uhradiť kúpnu cenu splnený okamihom pripísania príslušnej čiastky na účet predávajúceho.

3.5         Predávajúci je oprávnený, len v prípade, že zo strany kupujúceho nedôjde k dodatočnému potvrdeniu objednávky (čl. 2.6), požadovať uhradenie celej kúpnej ceny ešte pred odoslaním tovaru kupujúcemu.

3.6         Prípadne zľavy z ceny tovaru poskytnuté predávajúcim kupujúcemu nejde vzájomne kombinovať. 

3.7         Ak je v obchodnom styku obvyklé alebo ak je tak ustanovené všeobecne záväznými právnymi predpismi, vystaví predávajúci ohľadom platieb prevedených na základe kúpnej zmluvy kupujúcemu daňový doklad – faktúru. Predávajúci je platcom dane z pridanej hodnoty. Daňový doklad – faktúru vystaví predávajúci kupujúcemu po uhradení ceny tovaru a zašle ju spolu s tovarom či v elektronickej podobe na elektronickú adresu kupujúceho.

3.8         Podľa zákona č. 222/2004 Z.z., o dani z pridanej hodnoty nemožno meniť údaje v už vystavenom daňovom doklade (faktúre). Údaje v daňovom doklade (faktúra) je možné meniť len v prípade, kedy zákazník tovar ešte neprijal a nezaplatil.

 

 

4.   ODSTÚPENIE OD KÚPNEJ ZMLUVY

4.1         Kupujúci berie na vedomie, že podľa ustanovenia  § 1837 občianskeho zákonníka, nejde okrem iného odstúpiť od kúpnej zmluvy o dodávke tovaru, ktorý bol upravený podľa priania kupujúceho alebo pre jeho osobu, od kúpnej zmluvy o dodávke tovaru, ktoré podlieha rýchlej skaze, ako aj tovar, ktorý bol po dodaní nenávratne zlúčený s iným tovarom, od kúpnej zmluvy o dodávke tovaru v uzavretom obale, ktorý spotrebiteľ z obalu vybral a z hygienických dôvodov ho nie je možné vrátiť a od kúpnej zmluvy o dodávke tovaru zvukovej alebo obrazovej nahrávky alebo počítačového programu, pokiaľ porušil pôvodný obal.

4.2         Ak sa nejedná o prípad uvedený v čl. 4.1 alebo o iný prípad, kde nejde od kúpnej zmluvy odstúpiť, má kupujúci v súlade so zákonom č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa právo od kúpnej zmluvy odstúpiť a to do 14 dní od prevzatia tovaru, pričom v prípade, že predmetom kúpnej zmluvy je niekoľko druhov tovaru alebo dodanie niekoľkých častí, plynie táto lehota odo dňa prevzatia poslednej dodávky tovaru. Odstúpenie od kúpnej zmluvy musí byť predávajúcemu odoslané v lehote uvedenej v predchádzajúcej vete. Odstúpenie od kúpnej zmluvy môže kupujúci zasielať okrem iného na adresu prevádzky predávajúceho alebo na adresu elektronickej pošty predávajúceho info@obrucky-rydl.sk. Vzhľadom ku skutočnosti, že všetké šperky značky Rýdl sú vyrábané na zakázku, nie je možné v súlade so zákonom č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa právo od kupnej zmluvy odstúpiť, presnejšie zákon č.102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa § 7 bod (6) c) hovorí: Spotrebiteľ nemôže odstúpiť od zmluvy, predmetom ktorej je predaj tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek spotrebiteľa, tovaru vyrobeného na mieru alebo tovaru určeného osobitne pre jedného spotrebiteľa. Zákazník môže využíť výmenu za iný tovar v rovnakej hodnote alebo využíť výmenu za darčekový poukaz.

4.3         V prípade odstúpenia od kúpnej zmluvy podľa čl. 4.2 obchodných podmienok sa kúpna zmluva od počiatku ruší. Tovar musí byť predávajúcemu vrátený do 14 dní od odstúpenia od zmluvy predávajúcemu. Ak odstúpi kupujúci od zmluvy, nesie kupujúci náklady spojené s vrátením tovaru predávajúcemu, a to aj v tom prípade, keď tovar nemôže byť vrátený pre svoju povahu obvyklou poštovou cestou. 

4.4         V prípade odstúpenia od zmluvy podľa čl. 4.2 obchodných podmienok vráti predávajúci peňažné prostriedky prijaté od kupujúceho do 14 dní od odstúpenia od kúpnej zmluvy kupujúcim, a to rovnakým spôsobom, akým ich predávajúci od kupujúceho prijal. Predávajúci je tiež oprávnený vrátiť plnenie poskytnuté kupujúcim už pri vrátení tovaru kupujúcim či iným spôsobom, pokiaľ s tým kupujúci bude súhlasiť a nevzniknú tým kupujúcemu ďalšie náklady. Ak kupujúci odstúpi od kúpnej zmluvy, predávajúci nie je povinný vrátiť prijaté peňažné prostriedky kupujúcemu skôr, ako mu kupujúci tovar vráti alebo preukáže, že tovar podnikateľovi odoslal. 

4.5         Nárok na úhradu škody vzniknutej na tovare je predávajúci oprávnený jednostranne započítať proti nároku kupujúceho na vrátenie kúpnej ceny. 

4.6         Do doby prevzatia tovaru kupujúcim je predávajúci oprávnený kedykoľvek od kúpnej zmluvy odstúpiť. V takomto prípade vráti predávajúci kupujúcemu kúpnu cenu bez zbytočných odkladov, a to bezhotovostne na účet určený kupujúcim. 

4.7         Ak je spoločne s tovarom poskytnutý kupujúcemu darček, je darovacia zmluva medzi predávajúcim a kupujúcim uzatvorená s rozväzovacej podmienkou, že ak dôjde k odstúpeniu od kúpnej zmluvy kupujúcim, nadobúda darovacia zmluva ohľadom darčeka účinnosť a kupujúci je povinný spolu s tovarom predávajúcemu vrátiť aj poskytnutý darček. 

 

 

5.   PREPRAVA A DODANIE TOVARU

5.1         V prípade, že spôsob dopravy dohodnutý na základe zvláštnej požiadavky kupujúceho, nesie riziko kupujúci a prípadne dodatočné náklady spojené s týmto spôsobom dopravy.

5.2         Ak je predávajúci podľa kúpnej zmluvy povinný dodať tovar na miesto určené kupujúcim v objednávke, je kupujúci povinný prevziať tovar pri dodaní. 

5.3         V prípade, že je z dôvodov na strane kupujúceho nutne tovar doručovať opakovane alebo iným spôsobom, ako bolo uvedené v objednávke, je kupujúci povinný uhradiť náklady spojené s opakovaným doručovaním tovaru, resp. náklady spojené s iným spôsobom doručenia. 

5.4         Pri prevzatí tovaru od prepravcu je kupujúci povinný skontrolovať neporušenosť obalu tovaru a v prípade akýchkoľvek vád toto bezodkladne oznámiť prepravcovi. V prípade zistenia porušenia obalu svedčiaceho o neoprávnenom vniknutí do zásielky nemusí kupujúci zásielku od prepravcu prevziať. 

5.5         Ďalšie práva a povinnosti strán pri preprave tovaru môžu upraviť zvláštne dodacie podmienky predávajúceho, ak sú predávajúcim vydané. 

 

 

6.   PRÁVA Z CHYBNÉHO PLNENIA

6.1         Práva a povinnosti zmluvných strán ohľadom práv z chybného plnenia sa riadia príslušnými všeobecnými záväznými predpismi (najmä ustanoveniami  § 622 a 623 Občianskeho zákonníka).

6.2         Predávajúci zodpovedá kupujúcemu, že tovar pri prevzatí nemá žiadne poškodenie. Najmä predávajúci zodpovedá kupujúcemu, že v čase, keď kupujúci tovar prevzal:

6.2.1    Má tovar vlastnosti, ktoré si strany dohodli, a ak takéto uvedenie chýba, má také vlastnosti, ktoré predávajúci alebo výrobca popísal alebo ktoré kupujúci očakával vzhľadom na povahu tovaru a na základe reklamy nimi vykonávané,

6.2.2    Sa tovar hodí k účelu, ktorý pre jeho použitie predávajúci uvádza alebo ku ktorému sa tovar tohto druhu bežne používa,

6.2.3    Tovar zodpovedá akosťou alebo prevedením zmluvnej vzorky alebo predlohe, ak bola akosť alebo prevedenie určené podľa zmluvnej vzorky alebo predlohy,

6.2.4    Je tovar v odpovedajúcom množstve, miere alebo hmotnosti a

6.2.5    Tovar vyhovuje požiadavkám právnych predpisov. 

6.3         Ustanovenia uvedené v čl. 6.2 obchodných podmienok sa neuplatňujú u tovaru predávaného za nižšiu cenu na vadu, pre ktorú bola nižšia cena dohodnutá, na opotrebenie tovaru spôsobeného jeho obvyklým užívaním, u použitého tovaru na vadu zodpovedajúce miere používania alebo opotrebenia, ktoré tovar mal pri prevzatí kupujúcim, alebo ak to vyplýva z povahy tovaru. 

6.4         Ak sa vada prejaví v priebehu šiestich mesiacov od prevzatia, znamená to, že vada tovaru už bola pri prevzatí tovaru. 

6.5         Práva z chybného plnenia uplatňuje kupujúci u predávajúceho na adrese jeho prevádzky, ak je v nej možné prijatie reklamácie s ohľadom na sortiment predávaného tovaru. Za okamih uplatnenia reklamácie sa považuje okamih, kedy predávajúci obdŕžal od kupujúceho reklamovaný tovar. 

6.6         Ďalšie práva a povinnosti strán súvisiace so zodpovednosťou predávajúceho za chyby môže upraviť reklamačný poriadok predávajúceho. 

 

 

7.   ĎALŠIE PRÁVA A POVINNOSTI ZMLUVNÝCH STRÁN

7.1         Kupujúci nadobúda vlastníctvo k tovaru zaplatením celej kúpnej ceny tovaru. 

7.2         Predávajúci nie je vo vzťahu ku kupujúcemu viazaný žiadnymi kódexmi správania

7.3         Mimosúdne vybavovanie sťažností spotrebiteľov zaisťuje predávajúci prostredníctvom elektronickej adresy info@obrucky-rydl.sk. Informácie o vybavení sťažnosti kupujúceho zašle predávajúci na elektronickú adresu kupujúceho.

7.4         Predávajúci je oprávnený k predaju tovaru na základe živnostenského oprávnenia. Živnostenskú kontrolu vykonáva v rámci svojej pôsobnosti príslušný živnostenský úrad. Dozor nad oblasťou ochrany osobných údajov vykonáva Úrad pre ochranu osobných údajov. Slovenská obchodná inšpekcia vykonáva vo vymedzenom rozsahu mimo iného aj dozor nad dodržovaním zákona č. 634/1992 Zb., o ochrane spotrebiteľa, v znení neskorších predpisov. 

 

 

 8.   OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

8.1         Ochrana osobných údajov kupujúceho, ktorý je fyzickou osobou, je poskytovaná zákonom č. 122/2013 Zb., o ochrane osobných údajov, v znení neskorších predpisov.

8.2         Kupujúci súhlasí so spracovaním týchto svojich osobných údajov: meno a priezvisko, adresa bydliska, identifikačné číslo, daňové identifikačné číslo, adresa elektronickej pošty, telefónne číslo (ďalej spoločne všetko len ako „osobné údaje“)

8.3         Kupujúci súhlasí so spracovaním osobných údajov predávajúcim, a to pre účely realizácie práv a povinností z kúpnej zmluvy a pre účely vedenia užívateľského účtu. Ak kupujúci nezvolí inú možnosť, súhlasí so spracovaním osobných údajov predávajúcim na účely zasielania informácií a obchodných oznámení kupujúcemu. Súhlas so spracovaním osobných údajov v celom rozsahu podľa tohto článku nie je podmienkou, ktorá by sama o sebe znemožňovala uzatvorenie kúpnej zmluvy. 

8.4         Kupujúci berie na vedomie, že je povinný svoje osobné údaje (pri objednávke prevedené z webového rozhrania obchodu) uvádzať správne a pravdivo a že je povinný bez zbytočného odkladu informovať predávajúceho o zmene vo svojich osobných údajov.

8.5         Spracovaním osobných údajov kupujúceho môže predávajúci poveriť tretiu osobu, ako spracovateľa. Okrem osôb dopravujúcich tovar nebudú osobné údaje predávajúcim bez súhlasu kupujúceho predávané tretím osobám. 

8.6         Osobné údaje budú spracované po dobu neurčitú. Osobné údaje budú spracované v elektronickej podobe automatizovaným spôsobom alebo v tlačenej podobe neautomatizovaným spôsobom. 

8.7         Kupujúci potvrdzuje, že poskytnuté osobné údaje sú presné a že bol poučený o tom, že sa jedná o dobrovoľné poskytnutie osobných údajov. 

8.8         V prípade, že by sa kupujúci domnieval, že predávajúci alebo spracovateľ čl. 8.5 prevádza spracovanie osobných údajov, ktoré je v rozpore s ochranou súkromného a osobného života kupujúceho alebo v rozpore so zákonom, najmä ak sú osobné údaje nepresné s ohľadom na účel ich spracovania, môže: 

8.8.1    Požiadať predávajúceho alebo spracovateľa o vysvetlenie.

8.8.2    Požadovať, aby predávajúci alebo spracovateľ odstránil takto vzniknutý stav. 

8.9         Ak kupujúci požiada o informácie o spracovaní svojich osobných údajov, je mu predávajúci povinný túto informáciu odovzdať. Predávajúci má právo za poskytnutie informácií podľa predchádzajúcej vety požadovať primeranú úhradu neprevyšujúcu náklady nevyhnutné na poskytnutie informácií. 

 

 

 9.   ZASIELANIE OBCHODNÝCH OZNÁMENÍ A UKLADÁNÍ COOKIES

9.1         Kupujúci súhlasí so zasielaním informácií súvisiacich s tovarom, službami alebo podnikom predávajúceho na elektronickú adresu kupujúceho a ďalej tiež súhlasí so zasielaním obchodných oznámení predávajúcim na elektronickú adresu kupujúceho.

9.2         Kupujúci súhlasí s ukladaním tzv. cookies na jeho počítač. V prípade, že je nákup na webovej stránke možné vykonať a záväzky predávajúceho z kúpnej zmluvy plniť, bez toho aby dochádzalo k ukladaniu tzv. cookies na počítač kupujúceho, môže kupujúci súhlas podľa predchádzajúcej vety kedykoľvek odvolať. 

 

 

10.        DORUČOVANIE

10.1      Kupujúcemu môže byť doručované na elektronickú adresu pošty uvedenú v jeho užívateľskom účte či uvedenú kupujúcim v objednávke. 

 

 

11.          PODMIENKY POSKYTOVANIA ZLIAV - Vernostný program Rýdl, platný od 1.1.2018

 11.1. Vernostný program umožňuje účastníkovi čerpanie zliav na všetok tovar podľa podmienok predajcu.

11.2. Účasť vo vernostnom programe vzniká po prvom uzavretom nákupe a po potvrdení uvítacieho newslettera, ktorý zákazníkovi príde do 14-tich dní od nákupu. V tomto uvítacom newsletteri sa tiež môže zákazník rozhodnúť, či ak bude chcieť byť účastníkom vernostného programu Rýdl.

11.3. Zrušiť, zmeniť či doplniť informácie o svojej osobe môže fyzicky či telefonicky na akékoľvek predajni Rýdl uvedených v bode 8.

11.4. Zákazník nepotrebuje žiadne prihlasovacie mená, heslá, ani vernostné karty. Spoločnosť Rýdl ho bude evidovať vo svojom vernostnom programe.

11.5. Zákazník má nárok na tieto zľavy po prvých či opakovaných nákupoch, akonáhle nakúpi tovar v nasledujúcich hodnotách. Jednotlivé nákupy sa sčítajú do obratu zákazníka.

11.6. Bonusový systém:

  • Prekonanie 577 Eur - 5%
  • 1538 Eur - 7,5%
  • 3077 Eur - 10%

11.7 Účasť vo vernostnom programe je na meno zákazníka. Zľavu môže využiť iba manžel / manželka, registrovaný partner / partnerka či rodinný príslušník.

11.8. Sleva platí pre nákup tovaru v predajniach Zlatníctvo Rýdl v Prahe (Újezd ​​35, 118 00 Praha 1), Zlatníctvo Rýdl v Brne (Budova DORN, Dornych 510/38, 617 00 Brno) a Zlatníctvo Rýdl v Bratislave (Michalská 2, 811 01 Bratislava ).

11.9. Zľava platí až pre nákup nasledujúce po nákupe, pri ktorom bolo dosiahnuté požadovaného limitu 577€ a ďalej podľa vyššie uvedených limitov.

11.10. Podmienkou účasti vo vernostnom programe je súhlas zákazníka so spracovaním jeho osobných údajov podľa zákona 101/2000 Zb. o ochrane osobných údajov.

11.11. Účasť vo vernostnom programe je platná na dobu neurčitú, do odvolania spoločnosti alebo zavedenie iného systému zliav.

11.12. Zlatníctvo Rýdl (Čiara Prague s.r.o. IČ 02658623) si vyhradzuje právo na zmenu podmienok účasti vo vernostnom programe, ako aj na zmenu vyššie uvedených pravidiel.

11.13. Vernostné karty vydané do 31.12.2017 sú po predložení naďalej platné. Nové sa už nevydávajú.

 

 

12.          ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

12.1      Pokiaľ vzťah založený kúpnou zmluvou obsahuje medzinárodný (zahraničný) prvok, potom strany zjednávajú, že vzťah sa riadi slovenským právom. Týmto nie sú dotknuté práva spotrebiteľa vyplývajúce zo všeobecne záväzných právnych predpisov.

12.2      Ak je niektoré ustanovenie obchodných podmienok neplatné alebo neúčinné, alebo sa takýmto stane, namiesto neplatných ustanovení nastúpi ustanovenie, ktorého zmysel sa neplatnému ustanoveniu čo najviac približuje. Neplatnosťou alebo neúčinnosťou jedného ustanovenia nie je dotknutá platnosť ostatných ustanovení. Zmeny a doplnky kúpnej zmluvy alebo obchodných podmienok vyžadujú písomnú formu. 

12.3      Kúpna zmluva vrátane obchodných podmienok je archivovaná predávajúcim v elektronickej podobe a nie je prístupná. 

12.4      Kontaktné údaje predávajúceho:

-          adresa pre doručovanie Caram Bratislava s.r.o., Michalská 2, Bratislava 811 01,

-          adresa elektronickej pošty info@obrucky-rydl.sk,

-          telefón +421 911 501 172.

 

V Bratislave dňa 1. 1. 2018